arbejder du bim baseret

Analyse: BIM og dets anvendelse i Danmark 2017

BIM Equity har oktober 2017 foretaget en analyse af BIM og dets anvendelse i Danmark. Den kan på mange måder sammenlignes med den store BIM analyse vi foretog i 2016.

Den kan du læse her>>

I år har undersøgelsen  indeholdt måling på brugen af visualisering og Virtual Reality.

 • Visualisering er blevet væsentligt mere tilgængeligt gennem programmer som Enscape og Twinmotion. De er programmer, der er let at gå til og giver ekstremt meget værdi for slutkunden.
 • Virtual Reality og på sigt Augmented Reality tror vi på har stor berettigelse i byggebranchen.

For begge dele giver det ikke teknisk kyndige mulighed for at bedre at fornemme et projekt. Derfor er det vigtigt at få fastlagt brugen af det – i takt med at det er mere tilgængeligt.

Undersøgelsen har indeholdt op til 22 spørgsmål, der er udfyldt af aktører i byggebranchen, som arbejder med CAD/BIM til dagligt. Lige under 100 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, hvor ca. 3/4 har besvaret samtlige spørgsmål.

Formålet med undersøgelsen har været at klarlægge brugen af BIM, om det giver værdi og få vurderet den generelle opfattelse af BIM – både softwaren, leverandørerne og brancheorganisationerne.

Potentielle fejlkilder

Undersøgelsen skal ikke anses som endegyldigt svar på hvordan det står til med BIM i Danmark – om end resultaterne i forhold til brugen af BIM stemmer godt overens med de resultater som BIPS har indgivet i international sammenhæng. Undersøgelsen giver en indikation af nogen af de problemstillinger og muligheder vi står overfor.

Nogle af fejlkilderne er:

 • Under 100 besvarelser er ikke nok til at give et fuldt repræsentativt resultat.
 • Spørgeskemaet er udsendt via nyhedsbreve, LinkedIN, Buliding Supply og Twitter. Der er en del af BIM Equitys eksisterende kunder på mailinglisten, hvilket kan påvirke resultaterne da vi primært arbejder med BIM.
 • Ikke alle kender begrebet BIM, hvilket formentlig har påvirket andelen af personer som kun benytter “CAD” til ikke at besvare spørgeskemaet. Det kan give indtryk af at BIM er mere udbredt end det egentlig er.

Spørgeskemaet bestod af op til 22 spørgsmål. For de, der valgt at de ikke benyttede BIM er nogen af de deciderede BIM spørgsmål udeladt. Ligeledes var der mulighed for at skippe nogen af spørgsmålene. Her kommer et uddrag af spørgsmål og svar, samt vores perspektivering på nogle af svarene.

Her resultater:

Arbejder du BIM baseret?

arbejder du bim baseret

Hele 86% arbejder BIM baseret. Det er 7% point højere end i 2016.

Det betyder at endnu flere tager BIM til sig – dels på grund af krav, dels for egen vindings skyld. Det er værd at bemærke at segmentet, der har deltaget i undersøgelsen, ofte har en høj BIM interesse. Af de 14%, der har svaret nej er årsagerne forskellige – men de skriver følgende:

 • Vi arbejder alene med det kreative
 • Har kun AutoCAD licens og der er ikke stor interesse for BIM, mest pga aldersgennemsnittet på kontoret…
 • Bruger kun BIM som “placerings reference” og visuel hjælp
 • Er ikke kommet i gang

Hvilken CAD software bruger du i dag?

Hvilken CAD software bruger du mest i dag

Revit ligger fortsat i top med 51% af brugerne. Det er 2% point mindre end sidste år. Revit er fortsat det mest udbredte BIM projekteringsprogram. ARCHICAD er repræsenteret med med 27%. Det mest interessante i denne undersøgelse er den store fremgang af Vectorworks kontra sidste år. De er repræsenteret med hele 8% kontra 1-2% i 2016. AutoCAD er blevet endnu mindre med et fald fra 11% til 8% af besvarelserne. Vores opfattelse er – på trods af ovenstående resultater, at der stadig er rigtig mange AutoCAD-brugere derude og at AutoCAD stadig fylder meget på de tegnestuer, som også benytter Revit. I besvarelserne er der også en højere andel af ARCHICAD-brugere, end vi normalt oplever i branchen.

Ud fra det begrænsede antal besvarelser er det svært at konkludere om Revit er i tilbagegang og om Vectorworks er i fremgang.

Hvorfor benytter du netop det valgte CAD/BIM program mest?

Hvorfor det valgte BIM program

Respondenterne har i år haft mulighed for at vælge flere svar, frem for at være tvunget til ét enkelt svar sidste år. Resultaterne er derfor ikke sammenlignelige med sidste års tal.

Årsagen til at brugerne benytter netop det valgte BIM program er for 59% vedkommende fordi de føler det er det bedste program til opgaven. Over halvdelen af respondenterne føler altså at de har det rette værktøj til opgaven.

33% benytter det fordi andre bruger det samme og 35% bruger det fordi det er en ledelsesmæssig beslutning.

Interessant er det at 4% aktivt hellere ville benytte en anden platform end den de sidder på i dag.

Nogle af kommentarerne er:

 • For at opfylde vores kundes behov bedst muligt
 • Det var der da jeg startede, og ja det er også billigt.
 • Gode muligheder for Real time collaboration med alle faggrupper

Hvor tilfreds er du med din eksisterende CAD/BIM platform?

hvortilfredsbimplatform

Generelt set er langt størstedelen enten tilfredse eller meget tilfredse med deres primære CAD platform. Dette stemmer godt overens med sidste år – med et en lidt større andel tilfredse fremfor “ved ikke”. Softwaren lader altså til at fortsætte med at dække og udfylde de erkendte behov som brugerne har.

Hvor stor en andel af dine projekter er BIM baseret?

andelerbimprojekter

34% benytter 100% BIM på alle deres projekter mod 26% sidste år. Det er en stigning på over 8% point! 31% benytter BIM på ca. 80% af deres projekter (33% sidste år). De to tal alene bevidner om at når BIM er taget i brug – bliver det af nogen brugt på rigtig mange projekter. 6% bruger det kun på 20% af projekterne – det kunne være nogen af dem, der ikke bruger BIM mere af interne politiske årsager. Det kan også være nogen af dem, der kun bruger BIM hvis der stilles krav om det  i en eventuel IKT aftale.

Oplever du at du ved at arbejde BIM baseret har kunnet vækste din/jeres forretning?

BIM baseret vækst

Hele 64% har oplevet vækst i forretningen ved at arbejde BIM baseret.

Det er fortsat et rigtigt højt tal, mod 67% sidste år.

Nogle begynder at have arbejdet med BIM i mange år – hvorfor denne andel måske vil falde med årene – for hvordan var det egentlig før vi arbejdede BIM baseret?

Når nu så mange oplever at de har vækstet deres forretning ved at bruge BIM – hvorfor er der så ikke flere, der gør det?

Hvor ser du den største værdi i BIM?

Største værdi ved BIM

I år har der været lidt flere muligheder end sidste år.

Der er en tendens til at folk svarer “Andet” og gerne vil fremhæve især “Alle mulighederne”. Næste år vil det formentlig give mening at spørge ind til hvordan det bliver brugt i praksis.

Ét er at man kan se værdien i brugsområderne for BIM – noget andet er måske hvor det bliver brugt i praksis?

Dog er kollisionkontrol fortsat i toppen, med muligheden for at flere kan arbejde i den samme fil og visualisering tæt efter.

Nogle af kommentarerne i “Andet” er:

 • At fange fejl og ubygbarhed, og rette det op digitalt, fremfor under udførelsen
 • Bim er proces, og den helt store værdi er for mit vedkommende optimering og effektivisering af samarbejdsprocesser

 

I hvor høj grad giver BIM værdi for andre samarbejdspartnere i projektet end dig selv / dit firma?

BIM for samarbejdspartnere

Denne er super interessant i forhold til sidste år. Endnu flere (43% vs ca. 38%) mener at BIM giver værdi for deres samarbejdspartnere i projektet. Det er en indikation på at BIM bliver udbredt fra kun intern brug til at blive brugt i hele projektet. Dog er ikke alt positivt.

Der er også en stigning i antallet, der siger “ved ikke”, fra ca. 11% til 14%. Det kan indikere at man “bare” afleverer materialet uden at fokusere på om det bliver brugt.

Netop det at du skaber værdi for andre (uden nødvendigvis at det tager længere tid) er en af de stærke parametre for at benytte BIM.

I hvilke faser benytter du BIM?

Faser med BIM

Efter vores mening bør BIM benyttes fra de meget tidlige faser helt til og med drift og vedligeholdelse. Først der opnås den store gevinst.

Ikke uventet ligger den største brug af BIM i projekteringsfasen med 85%. Det er pænt at 50% benytter det i skitseringsfasen og 64% under udførelse. Kun 18% benytter det til Drift og vedligehold. Dette tal er lavt, men kan sagtens være fordi materialet bliver overdraget, og personerne derfor ikke ved om det bliver brugt. Det kan også sagtens være at materialet ikke er vedligeholdt under udførelsen og derfor ikke vil være retvisende til drift og vedligehold.

Hvad holder dig tilbage fra at arbejde (mere) BIM baseret?

Hvad holder tilbage fra at arbejde mere BIM baseret

Resultaterne i år er stort set lig de samme som sidste år. Det er altså fortsat samarbejdspartnere, der gør at det ikke benyttes mere og så er der også følgende kommentarer:

 • Egentlig ikke noget udover tid til at udnytte flere faciliteter i BIM
 • Ledelsen manglet viden, gammeldags holdning
 • Ikke så meget hvad der holder os tilbage, mere at det kræver tid at udvikle arbejdsprocesser internt
 • Vi arbejder alene kreativt
 • Projekterne skal være af en vis størrelse for at det giver mening
 • Internt manglende uddannelse

Der ligger altså fortsat en opgave hos branchen som helhed til at påvirke samarbejdspartnere og så mangler ledelsen i virksomhederne fokus på den økonomiske fordel, der er i BIM.

Hvem ved – måske virksomhederne til sidst mister de kompetencer, der har interessen og evnen til at kunne løfte virksomhedens BIM kompetencer?

Der er som udgangspunkt et fornuftigt udbud af kurser i branchen efter min mening – både generelle BIM kurser og i specifik software.

Se vores udbud af kurser her>>

Hvilke af følgende udfordringer har du oplevet i din CAD/BIM software?

Her resultaterne fra 2016:

udfordringer ved BIM

svar til udfordringer med bim

Her resultater fra 2017:

Udfordringer ved BIM

 

På trods af et lavere antal besvarelser – stemmer procentsatserne overraskende godt sammen med sidste år. De to største udfordringer er derfor fortsat:

“Udfordringer med at åbne modeller pga. forskellige CAD/BIM programmer?” og “Tab af data ved konvertering til andre fil formater”.

Der er en stor opgave for softwareproducenterne i at få skabt et fælles filformat eller udvekslingsstandard, som gør det  nemmere på tværs af versioner og programmer.

Næsten 1/3 oplever at deres kreativitet bliver begrænset af BIM programmet. Mit bud er at programmer som Rhino ville mindske denne del, men ellers er det formentlig også et spørgsmål om at lære programmet bedre at kende så det kan tilpasses til at vise det du forestiller dig.

Under Andet nævnes blandt andet:

 • Fortsætte projektering i anden tegnestues opsætning
 • Udfordringerne kan, for mit vedkommende, ikke tilskrives softwaren, men derimod arbejdsmetoder og menneskelige variabler, som f.eks. ansatte der ikke har helt styr på hvad de laver.
 • For mange begrænsninger i software med proporitær format
 • Manglende kompetencer ved brugen af softwaren

Hvor god synes du din eksisterende CAD/BIM leverandør er til at informere om anvendelsen af BIM?

BIM leverandør information

De fleste er tilfredse med deres leverandørs evne til at informere om anvendelsen af BIM. En del svarer “ved ikke” – hvilket kan være fordi en del kun har kontakt med selve BIM processen og softwaren – men ikke deres leverandør. Tallene for god og meget god er steget en smule i forhold til sidste år – og det er også mit indtryk at leverandørerne er blevet noget skarpere i deres fokus på at få deres CAD/BIM kunder til at få mere ud af deres software og interne processer.

Hvor god synes du dine brancheorganisationer er til at informere om anvendelsen af BIM?

Brancheorganisationer BIM

Set på den lyse side:

8% Synes deres brancheorganisation er meget gode til at informere om anvendelsen af BIM. Det er en stor stigning fra nogle få % sidste år.

Dog er der hele 70%, der enten ikke ved eller synes de er mindre gode eller dårlige til at informere om anvendelsen af BIM.

Når nu virksomhederne oplever en vækst ved brug af BIM – burde brancheorganisationerne så ikke netop være dem, der hjælper deres medlemmer med at tage det i brug?

Foretrækker du at eje din licens eller at leje din licens?

Eje eller leje licens

I år er der virkeligt skred i eje vs. leje. ca. 16% ønskede i 2016 helt at leje deres licens – i år er det hele 26%.

Når du lejer din licens kommer du aldrig til at eje den. Du får som regel adgang til nyeste version og kan når som helst (som regel med en hvis binding) melde dig af platformen. Det kan give god mening hvis man er i tvivl om det er den rigtige platform, hvis man forventer at skifte branche eller ønsker en lavere start omkostning.

Vores kunder (og 42% i denne undersøgelse) ønsker fortsat primært at eje – hvilket også er det mest økonomisk fordelagtige på den lange bane.

32% svarer “ved ikke” – det er en relativ stor andel, formentlig grundet at mange ikke sidder med beslutningen og kendskabet til prisen på licenser.

Som tommelfingerregel er det vores erfaring at det efter 3-4 år vil kunne svare sig at eje licensen frem for at leje den.

I hvor høj grad er stigende licenspriser / ændrede licensvilkår med til at begrænse din brug af BIM værktøjer?

Licenspriser på BIM software

Priserne på BIM software er igen steget markant – især på projekteringsoftware.  Det er derfor interessant at vide om det generelt stopper branchen fra at tage værktøjerne til sig.  Der er en stigning fra 14 til 16% der i høj grad føler at licenspriserne er med til at begrænse brugen af BIM værktøjer, og et fald fra 32% til 27% er det i nogen grad med til det.

For høje licenspriser kan betyde kan betyde at den nyeste teknologi og mulighed for bedre byggeri ikke bliver adopteret.

Hvad kunne få dig til at skifte CAD/BIM platform?

hvad kunne få dig til at skifte BIM platform

40% ville være villig til at skifte platform hvis en samarbejdspartner krævede det. Det er fortsat et højt tal, men en nedgang fra hele 49% sidste år. Det tyder på at nogle er blevet bedre til at sige fra og bruge det værktøj som giver dem den bedste værdi. Som bruger kan det være svært at omstille sig fra at bruge én software den ene dag og en anden efterfølgende. Det er programmer, der kræver tid og uddannelse at sætte sig ind i. Det må resultere i ringere kvalitet frem for udveksling i et fælles format med en software man er vant i.

På trods af at det er komplekse programmer vil 53% skifte hvis der var øget funktionalitet i anden CAD/BIM software. Dette tal er også højt og en stigning fra 47% sidste år. Det vidner måske om at nogen i dag må bruge flere forskellige programmer for at opnå det endelige resultat. Kunne man samle det hele i én platform, der samtidig er brugervenlig kunne det måske give mening at skifte.

32% ønsker mindre kompleksitet. Det er en stigning fra 23% sidste år. Jeg er slet ikke i tvivl om at projekterne bliver mere og mere komplekse fra år til år. Til gengæld kommer der også flere værktøjer til at hjælpe med at administrere processen.  Det er svært at komme ind i alle hjørner af CAD/BIM programmer og processer og er man enkeltmands tegnestue er der jo også mange andre opgaver end at fokusere på BIM.

13% ville overveje at skifte hvis de fik en startpakke bestående af licens, kursus og support ved køb af anden CAD/BIM platform. Det er min erkendelse og erfaring med vores kunder at hvis de får vores pilotprojekt ordning – får de en væsentligt bedre forståelse af BIM og en nemmere og bedre start på den nye BIM software, således at den rent faktisk “kommer ind under huden”. Det er dog en omkostningstung proces for leverandørerne – men måske nødvendigt for at at løfte hele branchens forståelse af BIM?

Nogle af kommentarerne er:

 • Software bestemmes af ledelsen
 • Lignende understøttende software og gerne bedre

Hvordan bruger i visualisering?

visualisering med BIM

51% Visualiserer fra BIM modellen men med et eksternt program. 40% visualiserer direkte i BIM programmet og 19% benytter en real time render.

Visualisering giver et stærkt redskab både internt og især mod brugerne til at forstå projekterne. Jeg tror at særligt real time render vil stige markant de næste år.

 I hvor høj grad benytter i Virtual Reality?

Virtual Reality byggebranchen

Virtual Reality har eksisteret i mange år – men det er først de seneste 2-3 år, der rigtig er kommet fart på. Mange rådgivere har testet med Virtual Reality briller og tegnestuer er begyndt at koble forståelsen mellem arkitekter og konstruktører bedre sammen ved brug af VR (og real time render). For kunderne giver det en oplevelse af at være der og brugsscenarierne er efterhånden mange – også i praksis.

Hele 29% bruger i nogen grad Virtual Reality og 5% bruger det i høj grad. 39% bruger det slet ikke og 25% kun i mindre grad.

Jeg kan godt forstå de 39%:

Som udgangspunkt kan Virtual Reality godt virke som en “gimmick” hvor en person står med briller på og andre synes det er sjovt at kigge på.

Det skal vi væk fra.

Det skal i stedet inddrages som en del af byggeprocessen og som platform til brugerinddragelse. Særligt hospitalerne og laboratoriebyggerier har fået øjnene op for det. De benytter  blandt andet andet vores VR Studio til at validere designforslag.

Har du først været med til en sådan proces, forstår man hvilken værdi det giver slutbrugerne og hvilke besparelser det kan give.

 • Brugerne  – i forhold til deres oplevelse af deres fremtidige arbejdsplads inden den bliver færdigbyggete (de får en HELT ANDEN forståelse og accept af projektet
 • Besparelsen for projektet kommet lynhurtigt i f.eks. et laboratorie, hvor gasudtag i en forkert højde efter udførelse vil koste mere end processen med at gå virtuelt rundt i byggeriet.

Med dine egne ord – hvad skal der til for at BIM kan blive mere udbredt?

Igen i år er der kommet rigtig mange gode bud ind.

I år er det helt gennemgående bygherre der sættes fokus på i forhold til at få udbredt BIM mere – men også entreprenørerne skal op i gear!

 • At flere ser fordelene ved at alle discipliner implementeres i en samlet og dermed fuldt detaljeret produktionsmodel, samt at alle parter erkender at dette er en nødvendig omkostning i en tidlig fase i projekteringen, – men at denne investering kommer retur til projektet mange gange senere i forløbet
 • Krav fra myndighederne
 • Vidensdeling er en meget vigtig faktor!
 • Alle parter skal være mere villige til at dele erfaringer. Bygningsejere skal kunne benytte data og dermed stille krav.
 • Krav fra bygherrer og større ambitioner blandt arkitekter
 • Flere bygherrekrav
 • Mere uddannelse til ledere og projektledere
 • Bygherrekrav
 • Bedre flow af information og data mellem forskellige løsninger
 • For arkitekter er det blevet alt for (ingeniør)-teknisk og BIM dræber enhver form for kreativitet. Vi visualiserer stadig med blyant – og folk elsker det. Skabelsesprocessen er for os det vigtigste..
 • Tid og uddannelse
 • Det bør være meget mere simpelt og meget mindre styrende. Det begrænser kreativiteten – især i begyndelsen – når noget der er snydesimpelt at få tegnet i fx. Sketch-up er kompliceret og besværligt. Skitsering bliver dermed vanskeligt og ofte skitserer vi i SketchUp og så tegner vi det igen. Det er jo desværre ikke rationelt.
 • Mindre monopol, mere vidensdeling, undervisning på skoler
 • Sats meget mere på uddannelsesinstitutioner…
 • Bedre samarbejde på tværs af faggrupper, Kontrakter der understøtter dette samarbejde
 • Flere entreprenør og producenter som bruger BIM og stiller krav til kvaliteten af modellerne
 • Bygherrer skal mere på banen ift. at definere krav til BIM, ikke kun offentligt, men også private.Entreprenører skal have en bedre forståelse for BIM og værdien det skaber; mange entreprenører bruger ikke BIM og har derfor mange gange svært ved at følge med på mange sager, hvilket også holder rådgiverne tilbage, da de til stadighed skal lave alt på “gammeldaws facon”, såfremt entreprenøren ikke har kompetencerne til at håndtere BIM.
 • At alle involverede parter er indstillet på at sætte ind og gøre en indsats. Det kræver en læringskurve at ændre sine vaner og tilgange. Og samtidig skal bygherre være klar over hvad de stiller af krav og følger op herpå.
 • At samarbejdsformer udvikler sig i en mere BIM-venlig retning samt at ABR og Ydelsesbeskrivelser opdateres, så de svarer til dagens realiteter og praksis.

Særligt bygherrer er noget vi selv stiller skarpt på. Vi har netop lanceret https://bygherreportalen.dk der skal hjælpe bygherrer med at stille de rigtige IKT krav for at kunne benytte bygningsdataen til den efterfølgende drift (hvor op mod 90% af omkostningerne i bygningens levetid kommer til at være!)

Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller har lyst til at tage en dialog om BIM skal du være velkommen til at give mig (Anders Gjelsted) et kald på 41 33 54 05 eller ag@bimeqt.com.

 • Ambitiøs Sales Manager til Danmarks førende BIM-rådgiver

  BIM er i rivende udvikling – og branchen har brug for din hjælp! BIM Equity søger en ambitiøs og selvmotiverende Sales Manager, der vil være med til at effektivisere den danske byggebranche.  Hos BIM Equity hjælper vi byggeriets parter med at implementere de digitale værktøjer, der i disse år revolutionerer byggebranchen. Vi har en stærk… Se indlæg

 • DANSK VIRTUAL REALITY TEKNOLOGI OPTIMERER BYUDVIKLING I SVERIGE

  Halmstad Kommune har som den første svenske kommune investeret i virtual reality-teknologi, der skal anvendes som en integreret del af kommunens byudviklings- og planlægningsprocesser. Fastighetskontoret i Halmstad har anskaffet et VR Studio, der er en 3D-biograf/CAVE (Computer Automatic Virtual Environment). Målsætningen er at skabe præcise 3D-modeller af byer, hvor den eksisterende og fremtidige bygningsmasse og… Se indlæg

 • GRATIS ARCHICAD WEBINAR

  Torsdag d. 23. august kl. 13 afholder BIM Equity gratis webinar med fokus på ARCHICAD som designværktøj for bygnings-, landskabs- og indretningsarkitekter. Et BIM-værktøj, der forstår og understøtter arkitekternes arbejdsprocesser gennem hele work-flowet er det bedste værktøj til at udvikle kreative, bæredygtige og visionære projekter. BIM som designværktøj Torsdag d. 23. august kl. 13 –… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #5 – DAB

    Vi har spurgt en række bygherrer, hvilke filformater de mener, byggebranchen skal anvende, når de digitaliserer og implementerer BIM. Femte og sidste interviewperson er Mogens Bundgård Andersen, BIM- og tegningsansvarlig hos DAB. Gennem deres IKT-aftaler stiller bygherrer krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravstillesen har konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne… Se indlæg

 • Designprocesser, kompleks formgivning og BIM

  Ja, BIM-programmer kan være det helt rigtige værktøj til en kreativ designproces, så længe man benytter et BIM-program, hvor det er let at ændre bygningsdelenes udformning, og hvor det grafiske udtryk let kan ændres til det ønskede, da der er stor forskel på et principsnit og et 1:50 snit i projekteringen. Begge tegninger skal tydeligt… Se indlæg

 • Barrierer og potentialer for implementeringen af BIM

  I juni måned deltog jeg i flere workshops og konferencer om digitalisering af byggebranchen. Jeg finder det interessant, at der på tværs af konferencerne ser ud til at være et sammenfald i årsagerne til, at BIM og digitalisering ikke er implementeret i højere grad, end det er tilfældet.   Digitalisering i Arkitekt- og byggebranchen Første… Se indlæg

 • BIM-SEMINAR I AARHUS OG KØBENHAVN

  Så er det atter tid til at blive opdateret på en række af markedets førende BIM-programmer. Det sker, når årets udgave af BIM-seminar løber af stablen i henholdsvis Aarhus og København.   28. og 29. august danner henholdsvis Aarhus og København rammerne for BIM-seminar 2018, hvor du bliver klogere på nyhederne i en række BIM-programmer og… Se indlæg

 • Skønheden ved IFC…

  Dette blogindlæg er bare en lille test af IFC-formatet, hvis man modellerer sit projekt og eksporterer IFC-filen uden at tænke særligt over, hvad der skal til for at generere en god IFC. Her et fire vægge nogle vinduer, et hjørnevindue og en trappe, som bare er skitseret med svævende trin. For at gøre det bare… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *