VIRTUAL PROTOTYPING – Byggeriets delfaser i VR

Blog2imagenew1
Blogindlæg af Jonas N. Salih, CEO BIM Equity og BIM Equity VR

I mit første blogindlæg om virtuelle prototyper var udgangspunktet BIM og VDC, hvor VR som supplerende teknologi muliggør skala 1:1 prototyper i processerne for planlægning, udførsel & drift. Basis for den virtuelle prototype i 1:1 generes ud fra BIM eller 3D modeller, der med VR kan blive til fuld-skala modeller for test, analyse, kvalitetssikring, visualiseringer, brugerinddragelse og ibrugtagningsprocesser.


Læs Blogindlæg: Disruption i Byggebranchen

I dette 2. indlæg om virtuelle prototyper starter jeg med at give et bredt overblik over brugsmulighederne med skala 1:1 i byggeriet. I efterfølgende blog-indlæg, som publiceres løbende hen over foråret, går vi lidt dybere ind i hver enkelt delområde og forklarer, hvad man bør tage højde for mht. forberedelser og udførsel af projektmøder i Virtual Reality.


1: Byplanlægning og Borgerinddragelse

Med udgangspunkt i GIS-data er der mulighed at skabe meget præcise 3D-modeller af byer, hvor den eksisterende bygningsmasse og infrastruktur repræsenteres og gengives i korrekte forhold. Ligesom det er muligt at skabe 1:1 visninger af 3D/BIM modeller, er det også muligt at skabe 1:1 visninger af by-modeller. Herved opstår en lang række muligheder for strategisk byplanlægning, detailplaner, politiske beslutninger, høringer og borgerinddragelse. By-modellen i 1:1 medfører stor værdi i dialogen mellem bygherre, myndigheder og rådgivere.


2: Programmering

Programmering af et byggeprojekt tager som regel udgangspunkt i en grundlæggende idé om totalareal, funktion og kapacitet for den bygning der planlægges, samtidig med at der også er koblinger til projektets totalbudget. I programmeringen, f.eks. i løsninger som dRofus, nedbrydes helhedsplanen til m2 for den enkelte afdeling eller det enkelte funktionsrum. Når man i programmeringsfasen tilfører 3D/BIM som værktøj og en model, der som udgangspunkt blot er en zone man bruger i 1:1, bliver det muligt at rumindrette med objekter i VR i den virtuelle prototype. Hermed kan man afprøve, om man har programmeret rigtig ud fra den kapacitets-målsætningen. Derudover kan man også analysere placering af rum og funktion i forhold til det ønskede logistik og flow for den kommende driftsfase.


3: Co-Creation

Der er store fordele forbundet med at involvere brugere i de tidlige design-faser – dette gælder særligt for bygninger, der designes på baggrund af input fra eksperter mht. arbejdsprocesser og bygningsdrift, dvs. institutioner, skoler, plejehjem, sygehuse, laboratorier, shopping-centre, lufthavne med mere.

Med den traditionelle metode, hvor brugerinddragelsen baseres på 2D tegninger, bliver processen meget svær, både for rådgivere, byg-/driftsherrer, myndigheder og entreprenører, men særligt for brugerne. Dette fordi brugere som regel ikke har nogen, eller meget lidt erfaring, mht. at læse, afkode og forstå 2D tegninger, hvorved dialogen med arkitekten bliver en stor udfordring for projektets succes.

Med skala 1:1 prototyper og software, der understøtter co-creation, bliver muligt at gennemføre sessioner, hvor brugerne sammen med projektteamet benytter den virtuelle prototype til at skabe et bedre grundlag for arkitektens designproces. Med udgangspunkt i 3D/BIM kombineret med VR som redskab, bliver det muligt at finde den korrekte balance mellem areal, funktion og logistisk flow i og mellem funktionsrum, afdelinger og bygninger.

blognewimage3Illustration: Co-creation fra iPad Pro med real-time opdatering i OpenBIM Studio


4: Test, Analyse
og Kvalitetssikring

Med virtual prototyping begynder fasen for test og analyse i det vi traditionelt kalder designfasen og løber hele vejen igennem projekteringen. I denne fase ligger det helt store potentiale mht. at kvalitetssikre projektet for udførsel, men vigtigst af alt, det potentiale der er med virtuelle prototype i forhold til at optimere og fremtidssikre projektet for den kommende drift. Der opfordres derfor til flere iterationer mellem bygherre, rådgivere, myndigheder, brugere og driftsherren, end hvad man traditionelt vil udføre på et projekt. Det sker på et tidspunkt, hvor det er langt billigere at ændre i projektet, frem for hvis ændringer laves på basis af fejl, der opstår på byggepladsen – eller i værste tilfælde, efter at projektet er gået i drift.

For at anvendelsen af virtuelle prototyper skal udløse hele den værdi der er potentiale for, er det afgørende at bygherren forstår det metodeskift der sker ved BIM, VDC og VR helt ud. Et skift der medfører langt mere arbejde fra rådgiverne i projektets tidlige faser og under projekteringen, hvor den virtuelle prototype udarbejdes.

Her spiller IKT-aftalen en afgørende rolle, hvor forkert stillede krav hæmmer processen med BIM, VDC og VR. Såfremt bygherre ikke tager højde for ekstra tid/honorar til rådgivernes BIM-proces, tilsidesættes arbejdet med at udvikle den virtuelle prototype.

I projekter, hvor der er skabt økonomisk mulighed for rådgiverne at udarbejde virtuelle prototyper, skabes der ved brug af BIM, VDC og VR langt bedre forståelse for de løsninger der er udarbejdet, hvor alle parter kan inddrages for at teste og analyse og herved løbende optimere projektet. Prototypen (3D/BIM-modellen) opdateres efter hver skala 1:1 session således at den optimering, der løbende foretages afspejles i den virtuelle prototype.

Video: Kvalitetssikring med Solibri på NOVA, Örebro Universitet

5: Wayfinding

I Danmark står vi i disse år med en lang række hospitals-projekter. Et fælles problem for alle Supersygehusene er, hvordan man finder hensigtsmæssige, og samtidig fremtidssikrede, løsninger mht. skiltning og hvordan brugere, patienter og udefrakommende servicearbejdere finder vej i og udenfor bygningerne. I projekter med en godt defineret BIM-proces, foreligger der en meget detaljereret virtuel prototype af projektet når man kommer til tidspunktet for planlægning og udformningen af skiltning og wayfinding.

Med udgangspunkt i prototypen er det også muligt at designe, teste og analysere skiltningsprojektet i skala 1:1. I denne delproces kan der med fordel udarbejdes opgaver til personer, der ikke har kendskab til bygning(er) eller omgivelser, og at dette virtuelle orienteringsløb og de tilhørende opgaver løses i den virtuelle prototype og er baseret på de skiltningsforslag, der er udarbejdet for projektet.


6: Ibrugtagning

I bygninger med servicefunktioner er det kritisk for opstart og den løbende drift, at personalet kender faciliteterne, er indført i arbejdsrutiner og rutiner for arbejdsmiljømiljø og sikkerhed. På basis af korrekt stillede IKT-krav mht. 3D/BIM vil den virtuelle prototype på tidspunktet for ibrugtagningsforberedelserne have en detaljeringsgrad, der afspejler de reelle forhold, personalet møder i de nye faciliteter. Ved at benytte prototypen i skala 1:1 til oplæring af personale, skaber man langt højere sikkerhed for at den foranstående driftsfase foregår uden kritiske driftsforstyrrelser pga. utrænet personale eller ikke afprøvede situationer.

Fordelene med ibrugtagningstræning i den virtuelle prototype er mange, hvor begrænsningen i mulige træningsscenarier udelukkende ligger hos den/de der er ansvarlige for ibrugtagning. Udover at indarbejde arbejdsrutiner, logistikforløb og test af funktionsudstyr, er der også en række andre vigtige scenarier at medtage i et ibrugtagningsforløb, herunder fysisk arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner for evakuering.

7: Drift

Efter at projektet står færdigt til ibrugtagning, bliver as-built modellen en vigtig del for den kommende drift. As-built modellen er et resultat af opdateringer i den virtuelle prototype, som resulterer i en driftsmodel, som ikke længere er en prototype, men en virtuel kopi af det, der er bygget. Den virtuelle udgave har stor værdi for driften og er et værktøj, der kan anvendes i kommende strategiske beslutninger, træning og videreuddannelser, sikkerhed og arbejdsmiljø, omrokering, renovering samt til- og ombygning.

OpenBIM Studio AU Tom LindboeIllustration: Gennemgang i skala 1:1 af installationer mht. montage og drift. 


8: Præsentation og Projektsalg

Dette punkt kunne lige så godt have været det første i rækken af brugsmulighederne med virtuelle prototyper. Hvorfor? Jo, fordi at projekter præsenteres langt bedre i skala 1:1, hvor forståelsen for projektet og sammenhængen med virkeligheden bliver korrekt. At præsentere et projekt, hvor f.eks. en ny bygning sættes i relation til den eksisterende by og byrum, fremmer forståelsen for alle involverede parter. Især overfor myndigheder og borgere, som mange gange kan være svære at overbevise.

Når man så er nået hertil med projektet, ja, så er det jo helt oplagt at benytte den virtuelle prototype til projektsalg, hvor potentielle investorer, købere eller lejere kan opleve bygningens eksteriør og interiør, samt beliggenhed og omgivelser. Skal man som køber eller lejer vælge 3. eller 5. sal? Syd eller vest vendt?

blog2imagenew2

Illustration: Projektsalg i skala 1:1, hvor 3D/BIM-modellen af lejlighed er kombineret med bymodel genereret fra GIS

Med den virtuelle prototype i skala 1:1 kan alle parter være en del af processen, helt uden at skulle være hverken arkitekt, ingeniør eller bygningssagkyndig. Det eneste, der er brug for er en design proces i 3D/BIM og korrekt understøttelse af VR.

I næste indlæg dykker vi lidt mere ned i et eller flere delområder for hvordan der skabes værdi med virtuelle prototyper og VR i skala 1:1.

Husk at klikke ind på vores website og læs mere om virtuelle prototyper

Du finder mere info om OpenBIM Studio her 


FAKTA – HVORNÅR OG HVORDAN BRUGER MAN FORSKELLIGE VR-TEKNOLOGIER ?

 1. HMD (Head Mounted Display) med motion-tracking
 2. Mobil VR (SmartPhone og VR briller) uden motion-tracking
 3. VR Studio (Cave Automatic Virtual Environment) med motion-tracking
 4. VR Cloud (Cloud software der binder forskellige VR enheder sammen i ét projekt)
 1. HMD

  HMD’s som Oculus Rift og HTC Vive kan med fordel bruges internt hos rådgiveren mht. egenkontrol og projektgennemgang. Med kobling til model i VR Cloud kan rådgiveren tilgå projektet fra forskellige lokationer i realtid. HMD’s er også et godt supplement til VR Studio hvor man udfører test mht. logistik, arbejdsrutiner og sikkerhed.

 2. Mobil VR

  Som alternativ til HMD’s, er mobil VR mange gange fult ud en tilstrækkelig løsning. Oplevelsen af projektet er rigtig god, dog med den ulempe at det er svært at dele oplevelsen med andre, som i kommunikation med f.eks. arkitekten kan være vanskeligt. Mobil VR er dog et meget godt supplement til HMD og VR Studio hvor der også er motion-tracking for bedre skala og perspektiv.

 3. VR Studio

  Den fulde værdi med virtuelle prototyper i byggeriet opstår ved at projektet-teamet har mulighed at arbejde med projektet i plenum og på tværs af alle involverede parter, hvilket VR Studio muliggør. Værdiskabelsen i processen er som størst i projektets indledende faser, hvor der løbende er kommunikation mellem bygherre, rådgivere, myndigheder, drift og brugere. Her er det yders vigtigt at alle har den samme forståelse for de løsninger der udarbejdes. Her er VR Studio helt klart det VR værktøj der skaber størst værdi.

 4. VR Cloud – omdrejningspunkt for real-time skala 1:1

  Den vigtigste faktor for at alle parter på et projekt kan deltage og drage nytte af processen med skala 1:1 virtuelle prototyper, er at alle kan være med, uanset erhvervsbaggrund, erfaring og geografisk placering på tidspunktet for projektmødet. Med VR Cloud er der mulighed at være med i projektarbejdet fra HMD, Mobil VR eller i VR Studio, alle i real-time.

 • I en virtuel fremtid…

  Hos BIM Equity har vi i de sidste år beskæftiget os indgående med Virtual Reality og lignende teknologier. Med udgangspunkt i processer for brugerinddragelse, test og analyse samt ibrugtagning,  udvikler vi Cloud-baseret software, der understøtter Virtual Reality  og med indbygget funktion for samarbejde i realtid.  Det er nu muligt at designe rum med sin finger… Se indlæg

 • Virtual Reality som social oplevelse…

  I dag kan man i nyhederne læse endnu en artikel, om hvordan Virtual Reality bliver en større del af vores hverdag. Denne gang er det museer, der ser en fordel i at kommunikere på en måde, så modtageren oplever det der kommunikeres, som at “være der selv”. Man skal altså fremover på danske museer kunne gå… Se indlæg

 • Brugerinddragelse på Panum

  Over de seneste måneder har Københavns Universitet – Panum kørt brugerinddragelse i OpenBIM Studio med stor succes! Det er renoveringen af laboratorier i det eksisterende Panum, der benytter BIM Equitys 3D-biograf, OpenBIM Studio, til at gennemgå projekteringen med brugerne, mens de går gennem 3D-modeleln af deres nye laboratorier i 1:1. Det er i denne process,… Se indlæg

 • Gratis opgradering til Artlantis

  Artlantis er er visualiseringsprogram, som udmærker sig ved at lave super flotte renders, være nemt at bruge, med stort bibliotek af “staffage” (planter, mennesker, transportmidler, møbler, m.v.), virker til både Mac og Windows, har plugins til bl.a. Revit, ARCHICAD og Sketchup og koster næsten ingenting. – Nævnte jeg, at det laver super flotte renders?!? Nå,… Se indlæg

 • ARKITEKTSKOLEN AARHUS ERHVERVER VR STUDIO

  Torben Nielsen Rektor Arkitektskolen Aarhus. Foto: Thomas Lillevang   Digital dannelse er en forudsætning for at kunne begå sig som fremtidens arkitekt. Derfor skal de studerende på Arkitektskolen Aarhus være fortrolige med de nyeste digitale redskaber, når de om fem år forlader skolen. Arkitektskolen satser på digitalisering som en integreret del af arkitektuddannelsen. Digitale kompetencer… Se indlæg

1 kommentar

Leave a Comment

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *